Saturday, December 15, 2007

Дневна подготовка за час со WEB QUEST

Одделение: Четврто одделение

Наставен предмет: Природа

Наставна единица: Органи за дишење, заболувања, нега и заштита на органите за дишење

Задачи: Преку поставување на проблем и истражувачка постапка учениците да се стекнат со нови знаења за органите за дишење, заболувањата, негата и заштитата на органите за дишење

Активности на часот:

Вовед: Поставување на реална проблемска задача која ќе ги мотивира ученниците за работа

Активности на ученниците:
  • следење на дадените упатства
  • посета на бараните страници
  • прибирање на податоци
  • средување на податоците во PowerPoint
Завршен дел: презентација на творбата во PowerPoint

No comments: